Sunday, April 4, 2010

EMG 4 Channels


จากรูปครับเป็นส่วนหนึ่งในงานวิจัยของผม ผมพยายามที่จะสร้างแขนเทียมสำหรับคนพิการเหนือข้อศอก(ต่ำกว่่าหัวไหล่) โดยใช้สัญญาณ EMG เป็นตัวควบคุม ผมได้พยายามที่จะออกแบบเครื่องวัดสัญญาณ EMG มาเป็นเวลานาน ซึ่งโดยแท้จริงแล้วในเรื่องของสัญญาณในระบบ Analog นั้น Active Filter, Passive Filter เป็นเรื่องเล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับ Noise reduction เทคนิคอื่นๆ ยกตัวอย่างเช่น Balancing, Grounding, Shielding เป็นต้น ซึ่งเครื่องวัดสัญญาณที่ผมได้ออกแบบในเวอร์ชั่นนี้ถือว่าได้ผล เป็นที่น่าพอใจพอสมควร โดยสามารถลด effect ที่เกิดจากกราวน์ของทั้ง 4 channels ได้อย่างอิสระต่อกัน ในอนาคตผมจะพยามยามพัฒนาเครื่องวัดสัญญาณ EMG ให้มีคุณภาพดีเยี่ยมทัดเทียมกับเมืองนอก จากรูปผมได้จำลองตัวเองเป็นคนพิการ โดยวัดสํญญาณบริเวณหน้าอกและหัวไหล่ สัญญาณที่ออกมา ก็สามารถนำมาใช้งานต่อไปได้

No comments:

Post a Comment